[ Main Page | Editorial | About | Table of Contents | Archive | Search | Instructions to Authors |Sponsor | E-Mail ]
Journal of Neurological Sciences (Turkish)
2011, Volume 28, Number 3, Page(s) 317-321
[ Abstract ] [ Full Text ] [ PDF ]
Akut İskemik İnmeli Hastalarda IV tPA Kullanımı: Edirne Deneyimi
Talip ASİL1, Kemal BALCI2, Ufuk UTKU3, Nasıf İR3
1Bezmialem Vakıf Universitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
Anahtar Kelimeler: İskemik İnme, trombolitik tedavi, klinik sonuçlar

Amaç: Akut iskemik inmeli hastalarda IV trombolitik tedavi onay alan etkili tek tedavidir. Bu çalışmanın amacı akut iskemik inmeli hastalara IV tPA vermeye başladığımız tarihten günümüze kadar olan süreçte tedavi verdiğimiz hastaların genel bir profilini çıkarmak ve tedavi başarısını etkileyen faktörleri incelemektir.

Hastalar ve Metodlar: Kliniğimizde IV tPA verdiğimiz akut iskemik inmeli hastaların demografik verileri, radyolojik ve klinik bulguları kaydedildi. İlk 90 gün içinde olan semptomatik intrakranyal kanamalar ve ölümler kaydedildi. 90. günde 0-2 arası MRS skoru olan hastalar iyi prognozlu, 0-1 olanlar ise çok iyi prognozlu hastalar olarak sınıflandırıldı. Ve iyi prognozu etkileyen faktörler incelendi.

Bulgular: Kasım 2006- Ocak 2010 arasında 48 akut iskemik inmeli hastaya IV tpa tedavisi verildiği, hastaların yaş ortalamalarının 64,8±12,8, başlangıç NIH skorlarının ortalama 16,8±5,2, geliş BT'lerinde hesaplanan ASPECT skorunun ortalama 6,7±2,5 olduğu görüldü. Hastaların 9'u (%18) ilk 90 günde öldü, 2 ‘sinde (%4) ölüme yol açan semptomatik intrakranyal kanama görüldü.. 90. gün MRS skorlarına göre 11 hastanın çok iyi prognozlu (%23), 22 hastanın iyi prognozlu (%46) olduğu görüldü. Başlangıç NIH skorları ve ASPECT skorları ile iyi prognoz arasında bir ilişki olduğu görüldü.

Sonuç: Akut iskemik inmeli hastalarda IV tpa tedavisi mortaliteyi azaltmasa da özürlülüğü engelleyen onay almış bir tedavidir. Edirne'deki akut iskemik inmeli hastalardaki IV tPA tedavisi deneyimimizin sonuçları önemli IV tPA çalışmalarının sonuçları ile uyumlu bulundu.


[ Abstract ] [ Full Text ] [ PDF ]
[ Main Page | Editorial | About | Table of Contents | Archive | Search | Instructions to Authors | E-Mail ]